Artımetrik Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş., olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Yeditepe Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

 

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Artı Sağlık Çevre Kalite Eğitim Danışmalık Organizasyon Ticaret LTD. ŞTİ. ‘ne bağlı departmanları , şubeleri , internet sitesi, sosyal medya mecraları, saha ekipleri ,satış operasyonları ,otomasyon yazılımları , CRM uygulamaları , mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz  ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş ile iş ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların

(çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş. ve/veya Şirketimize bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

 • Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş Genel Müdürlük , bağlı şubeler , eğitim sahaları , alt yüklenici olduğu müşteriler ve buralarda bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (,kursiyerler çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
  • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

   

  • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

   

  • Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş bağlı tüm merkez ve OSGB şubelerinde , Alt yüklenici olarak faaliyet gösterdiği iş yerlerinde , eğitim merkezleri eğitim salonları v.s sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
  • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş. ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek, Ürün ve Hizmetlerin nasıl verildiği ile ilgili daha önceden yapılmış , eğitim , etkinlik , kurs ,seminer ,tatbikat , görüntülerinin referans amacıyla sosyal medya , reklam pano görsel yayın araçlarında kullanılabilmesi

   

   

  • Akademik eğitimler, Belgelendirme eğitimleri Alt yüklenici personel istihdamı, Personel eğitimleri , danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,

   

   

  • Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş. nin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
   • Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş idari ve satış pazarlama faaliyetlerinin buna bağlı süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,

    

   • Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş bağlı şubeler ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi.

    

   • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,

    

    

   • Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi

    

   • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

    

   • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
   • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,

    

   • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

    

    

   • Anlaşmalı olunan özel şirketler iş ortakları partnerler ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

    

   • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

   amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

   • İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere Artı Metrik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic A.Ş.bağlı departmanlarına , alt işverenlerine ve bayilerine, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

    

   • Veri işleme süresi:

   Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;  Sağlık Çevre Kalite Eğitim Danışmalık Organizasyon Ticaret LTD.ŞTİ bağlı departmanların ve şubelerin , başta Aile ve Çalışma Bakanlığı mevzuatları olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

    

   • Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

   KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Üniversitemize başvurarak, kişisel verilerinizin;

   1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
   3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
   6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
   8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

   Başvurular, Şirketimize ait ‘www.artidanismalik.com.tr  adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

    

   Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

   Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimiz İnsan Kaynakları birimine kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘Altıntepe Mh. Cihadiye Cd. No:98/1 Maltepe İstanbul ” adresine gönderebilirsiniz.